Koně na silnici - aneb jezdec na zvířeti je řidič

Koně vedeme, na koni jedeme

Zákon č. 361/2000 Sb., platí na POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, což jsou:

 • dálnice, silnice (I., II, III. třídy),
 • místní komunikace (= veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce, rozdělují se do I., II, III., IV. třídy)
 • účelové komunikace, což jsou i příjezdové cesty k domům, chatám, polní a lesní cesty, i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně. Tedy areálová komunikace např. uvnitř areálu statku, stáje, závodiště, apod. …

Do této kategorie patří i komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel, nebo na kterých je umožněn smíšený provoz, jde tedy např. o obytné zóny, cyklostezky, chodníky

Následující informace si pozorně přečtou především jezdci / vodiči.

Vymezení základních pojmů

 • účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích
 • průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa
 • řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti
 • chodec je i osoba, která (…) vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3, psa a podobně. Pozor: osoba, která vede koně, není chodcem, ale průvodcem vedených a hnaných zvířat. Z toho plyne, že nesmí používat chodník.
 

Jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

Řidič, tedy i jezdec na zvířeti,

je povinen

 • věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,
 • přizpůsobit jízdu fyzickým vlastnostem zvířete (např. že na asfaltu může uklouznout, že se pohybuje určitou rychlostí, …)
 • dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči (…) zvířatům
 

stejně jako řidič nesmí

 • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
 

Vozkovi nebo jezdci nehrozí za přestupky nabytí bodů.

Na pozemní komunikaci se jezdí (na koni) vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Jezdec ani vodič koně není chodec. Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, takže i kdyby to bylo výrazně bezpečnější, tak koně oficiálně na chodník nesmějí.

Pro úplnost: Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí chodci (=vodič s koněm) po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. 

 

Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat.

Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče.

Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou “Stezka pro jezdce na zvířeti”, musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku. Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít.

Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici.

Věk jezdce

Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na zvířeti na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře. Ve věku od 12 do 14 let může jet jezdec na koni pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdec smí vést jen jedno zvíře..

Osoba vedoucí koně musí být starší 15 let a vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je oprávněna zastavovat vozidla.
Zvířata se smějí vést nebo hnát rychlostí chůze a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován.

Průvodce vedených zvířat smí vést nejvýše dvě zvířata, která musí být k sobě spřažena. Tzn. vodič smí vést na vodítku jen 1 koně, dva koně by k sobě museli být spřaženi např. tažným postrojem.

Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem.

Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy.

Partneři a sponzoři kampaně - zapojte se i Vy!

Chcete-li podpořit naši osvětovou kampaň, neváhejte nás kontaktovat.